Miami, Florida

Xin lỗi vì tôi chưa thể nghĩ được tiêu đề gì lôi cuốn hơn. Tôi định viết “Miami đã cứu vớt hình ảnh nước Mĩ trong mắt tôi như thế nào” nhưng lại thôi vì nghe nó nặng nề quá. Tôi đã ở Mĩ được 3 tháng và đã có quá nhiều thứ xảy ra … Continue reading Miami, Florida